• Home
  • Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN


0I. DUUR VAN DE OVEREENKOMST
a. De zaken zijn verhuurd voor een periode zoals partijen schriftelijk zijn overeengekomen.
b. Bij niet tijdig terugbezorgen of terug kunnen halen van het gehuurde wordt de huurprijs per dag doorberekend en staat het Partyverhuur Lansingerland vrij op ieder gewenst moment het gehuurde weer tot zich te nemen.
c. Op wettelijk erkende feestdagen kan het gehuurde niet worden terugbezorgd en zal Partyverhuur Lansingerland het gehuurde niet in ontvangst nemen.
d. De gehuurde artikelen moeten worden teruggebracht op de overeengekomen datum en tijdstip, bij gebreke zonder contact opgenomen te hebben met Partyverhuur Lansingerland wordt er extra huur in rekening gebracht.

02. ZEKERHEID
De huurder is gehouden bij ontvangst van het gehuurde een waarborgsom te storten zoals partijen schriftelijk zijn overeengekomen. Na terugbezorging van het gehuurde wordt de waarborgsom terugbetaald onder aftrek van de nog onbetaalde huurpenningen en/of schadevergoeding en/of schoonmaakkosten. Uitgangspunt is dat de zaken in dezelfde staat terugbezorgd dienen te worden als waarin huurder deze destijds heeft ontvangen.

03. TERUGGAVE VAN HET GEHUURDE
a. Bij beëindiging van de huurovereenkomst is de huurder gehouden de zaken in dezelfde staat aan Partyverhuur Lansingerland terug te geven als waarin hij deze heeft ontvangen.
b. Indien huurder daartoe niet in staat is dient deze aan Partyverhuur Lansingerland een door Partyverhuur Lansingerland te bepalen, schade te betalen in geval het gehuurde niet wordt teruggegeven is de schade de objectieve vervangingswaarde van het gehuurde.

04. GEBRUIK EN ONDERHOUD
a. Huurder is gehouden het gehuurde in overeenstemming met de bestemming en als een goede huisvader te behandelen en te verzorgen, met inachtneming van de bedienings- en behandelingsvoorschriften indien deze zijn overhandigd en/of de instructies van Partyverhuur Lansingerland.
b. Gedurende de huurperiode is de huurder verplicht alle terzake geldende veiligheidsvoorschriften en andere voorschriften vanwege de overheid in acht te nemen. De huurder vrijwaart Partyverhuur Lansingerland voor alle schade voortvloeiende uit het niet door de huurder in acht nemen van deze voorschriften.

05. RECLAMES
Het gehuurde dient bij ontvangst onverwijld door huurder te worden gecontroleerd. Er kan alleen gereclameerd worden vóór ingebruikneming van het gehuurde en alleen op de ontvangstdag. Reclames ná ingebruikneming worden niet geaccepteerd.

06. EIGENDOM
Het gehuurde blijft te allen tijde eigendom van Partyverhuur Lansingerland.

 07. INSPECTIE
a. Partyverhuur Lansingerland  -of een door haar aan te wijzen derde(n) -heeft te allen tijde het recht het gehuurde te bezichtigen voor controle of onderhoud. Indien het gehuurde wordt gebruikt op een wijze waarvoor het niet bestemd is, wordt overbelast of regelmatig onderhoud achterwege blijft heeft Partyverhuur Lansingerland het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en het gehuurde onverwijld terug te nemen. Huurder blijft in dat geval gehouden de volledige huurprijs van de overeengekomen huurperiode te betalen.
b. Wanneer het gehuurde bij beëindiging van de huurovereenkomst in het bezit is van Partyverhuur Lansingerland, wordt het gecontroleerd en –indien mogelijk -in aanwezigheid van huurder geteld. Deze controle en telling zijn bindend.

08. VERBOD VAN GEBRUIK DOOR ANDEREN DAN HUURDER
Het is huurder verboden om het gehuurde aan derden ter beschikking te stellen of door derden te laten gebruiken al dan niet tegen betaling -tenzij met schriftelijke toestemming van Partyverhuur Lansingerland. Bij overtreding van dit verbod geldt het gestelde onder 7a.

09. AANSPRAKELIJKHEID
a. De huurder is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de in huur genomen zaken vanaf het tijdstip van afhalen tot terugkeer van de goederen bij Partyverhuur Lansingerland.
b. Gedurende de huurperiode Is huurder aansprakelijk voor schade aan het gehuurde en heeft hij alle risico’s van het gehuurde.
c. In geval van een defect of schade aan het gehuurde, als gevolg van een normale slijtage, draagt Partyverhuur Lansingerland zorg voor reparatie en zonodig en indien mogelijk voor vervanging, gedurende de verdere huur van de huurovereenkomst.
d. In alle andere gevallen dan onder c omschreven blijven de huurpenningen onverkort verschuldigd en is er geen recht op vervangend materiaal.
e. In geval reparaties door Partyverhuur Lansingerland noodzakelijk zijn door het gebruik van ongeschikte accessoires, reparatie door derden, onvakkundige behandeling of enige andere oorzaak, die niet ais normale slijtage kan worden beschouwd is huurder aansprakelijk voor deze extra kosten.
f. De huurder kan Partyverhuur Lansingerland niet aansprakelijk stellen door het veroorzaken van schade aan roerend zowel onroerende zaken door derde die van het gehuurde gebruik gemaakt hebben.
g. De huurder is ten alle tijden aansprakelijk voor de personen die gebruik maken of gemaakt hebben van het gehuurde en kan niet verhaalt worden op Partyverhuur Lansingerland.
h. De huurder dient zich ten alle tijden te houden aan de door Partyverhuur Lansingerland voorgeschreven veiligheidsvoorschriften en bouwtekeningen.

10. VERZEKERING
De huurder draagt zorg voor alle risico’s van schade, welke voortvloeien uit bedrijfsmatig of privé gebruik van het gehuurde. De verzekeringsovereenkomst dient ondergebracht te zijn bij een bonafide verzekering. Partyverhuur Lansingerland is gesubrogeerd in de rechten van huurder uit deze verzekeringsovereenkomst.

11. BETALINGSCONDITIES 
a. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling vooraf op een door Partyverhuur Lansingerland aangegeven rekeningnummer te geschieden of dient á contant te worden betaald bij het ophalen door de huurder.

b. Facturen dienen binnen 14 dagen te worden voldaan, tenzij anders staat vermeld op de factuur.
c. Alle op de invordering vallende kosten, daaronder onder andere begrepen buitengerechtelijke incassokosten en preprocessuele kosten, zijn voor rekening van de huurder. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend in overeenstemming met het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten. 

 

12. PRIJZEN
a. Alle prijzen van Partyverhuur Lansingerland zijn vrijgesteld van BTW tenzij anders wordt aangegeven. 
Alle offertes van Partyverhuur Lansingerland zijn geheel vrijblijvend.
 
b. Alle offertes van Partyverhuur Lansingerland zijn 14 dagen geldig tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 
c. De hoogte van de borg wordt bepaald door Partyverhuur Lansingerland aan de hand van het aantal en soort goederen.
d. Indien de goederen compleet, schoon en zonder schade of mankementen worden geretourneerd, zal de borg contant worden terugbetaald, tenzij schriftelijk anders overeengekomen met de huurder. 

13. LEGITIMATIE / ANNULEREN
a. Bij het ophalen van de goederen is de huurder verplicht een geldig legitimatiebewijs zoals rijbewijs, identiteitskaart of paspoort te tonen.
Partyverhuur Lansingerland heeft het recht hier een kopie van te maken of met behulp van de KopieID app van de overheid, zodat uw gegevens beschermd blijven.
b. Reserveringen zijn van kracht na schriftelijke bevestiging door Partyverhuur Lansingerland en 50% van de factuur is voldaan aan Partyverhuur Lansingerland. 
 
c. Annuleren zonder kosten is mogelijk tot 2 weken voor de verhuurdatum. Bij annulering binnen 2 weken voor de gereserveerde verhuurdatum zal 50% van de huursom in rekening worden gebracht. Bij annulering binnen 3 dagen voor de gereserveerde verhuurdatum zal de volledige huursom in rekening worden gebracht. 
d. Calamiteiten veroorzaakt door overmacht zullen niet leiden tot aansprakelijkheid van Partyverhuur Lansingerland. En ook niet leiden tot een vergoeding van de geleden schade. Hierdoor kan er geen restitutie plaats vinden.
e. Helaas heeft Partyverhuur Lansingerland geen invloed op de weersomstandigheden. Mocht uw feest niet doorgaan vanwege de weersomstandigheden zijn we genoodzaakt ons te houden aan de afgesproken huurafspraken.

14. PARTYTENTEN
a. Indien voor plaatsing van het gehuurde volgens de plaatselijke gemeentelijke instantie een vergunning is vereist, zal de huurder er zorg voor dragen dat een dergelijke vergunning aanwezig is op het moment dat met de montage van het gehuurde een aanvang wordt gemaakt. De uit de vergunningsaanvraag voortgekomen kosten komen geheel voor rekening van de huurder.
b. Het is de huurder niet toegestaan open vuur, zoals barbecue of openhaarden in de tent te gebruiken. Verwarmingsbronnen, zoals elektrische heaters/gasheaters en verlichting dienen zodanig te worden geplaatst of opgehangen, dat geen schade aan het tentzeil wordt toegebracht.
c. Versiering die in de tent wordt opgehangen, zoals crêpepapier en papieren pavoiseerlijnen, dient zodanig te worden opgehangen dat bij neerslag, condens, vocht e.d. de kleurstof geen vlekken op het tentdoek veroorzaakt.
d. Indien bij het opzetten van de tenten blijkt dat de tenten hier volgens het oordeel van Partyverhuur Lansingerland niet gebouwd kunnen worden blijft de huurder de huurprijs verschuldigd. Partyverhuur Lansingerland kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vervolgschade door het niet kunnen bouwen van de tent.
e. Partyverhuur Lansingerland is niet aansprakelijk voor schade welke door hulpkrachten van de huurder is veroorzaakt, tijdens het assisteren bij de (de)montage van de tenten.
f. Het beplakken of beschilderen van het tentdoek en de constructie, alsmede het ophangen van materiaal door middel van nietjes en plakband is niet toegestaan.
g. De locatie waar de tent opgebouwd dient te worden moet vrij zijn van materialen zoals tuin inventaris, plantenbakken, auto’s e.d. zodat de opbouw gelijk van start kan gaan.
k. De tent dient op afgesproken dag en tijd leeg te worden opgeleverd zodat Partyverhuur Lansingerland de tent weer kan afbreken.

15. SPRINGKUSSEN(S)
a. voor de huur-overeenkomst maakt Partyverhuur Lansingerland gebruik van een aparte overeenkomst. Deze dient getekend te worden door de huurder bij het ophalen/leveren van het springkussen. Zodra de ontvangstbevestiging niet is getekend maar wel akkoord is gegeven op de offerte, waarbij de algemene voorwaarden springkussen ook is meegestuurd, wordt dit ook gezien als getekend voor inzage.
b. Partyverhuur Lansingerland kan niet aansprakelijk worden gesteld aan enige vorm van letsel door het gebruik van het springkussen tijdens de huurperiode.
c. Als huurder bent u verplicht om ervoor te zorgen dat het springkussen altijd wordt gebruikt onder toeziend oog van minimaal 1 volwassen persoon.
d. Het springkussen dient ten alle tijden goed vastgezet te worden aan alle kanten, dit om verschuiven of omslaan van het springkussen te voorkomen.